KORONA (Covid - 19) - SEURAKUNNAN TIEDOTE
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

KORONA (Covid - 19) - SEURAKUNNAN TIEDOTE

KAINUUN SOTEN UUSIN TIEDOTE 20.4.2022

Koronatilanne Kainuussa Kainuun sote

 

 

Suo­si­tuk­set ja tes­taus­käy­tän­nöt

Suo­si­tuk­set ja tes­taus­käy­tän­nöt

Suo­si­tuk­set ylei­sis­tä ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeis­ta ja va­ro­toi­mis­ta ovat edel­leen voi­mas­sa:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 7-vuo­tiail­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä ja op­pi­lai­tok­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ei voi­da vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja (kou­luis­sa op­pi­lail­la 1. luo­kal­ta al­kaen).
  • Suo­si­tel­laan etä­työ­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan se­kä te­hos­tet­tu­ja va­ro­toi­mia työ­pai­koil­la (esim. mas­kien käyt­tö, etä­pa­la­ve­rit, tau­ko­jen por­ras­ta­mi­nen)
  • Suo­si­tus ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien suo­jaa­mi­ses­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köi­hin
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ja nou­dat­ta­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä.
  • Suo­si­tel­laan mat­kus­taes­sa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta
  • Suo­si­tel­laan huo­mioi­maan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.
  • Suo­si­tel­laan, et­tä ti­lai­suuk­siin/har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan ja töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa

En­si­si­jai­nen tes­taus­muo­to on ko­ti­tes­taus, jo­ta suo­si­tel­laan, jos saa lie­viä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta

  • Jos ko­ti­tes­ti on po­si­tii­vi­nen, suo­si­tel­laan omaeh­tois­ta eris­täy­ty­mis­tä vä­hin­tään vii­dek­si vuo­ro­kau­dek­si kui­ten­kin si­ten, et­tä on vä­hin­tään 2 päi­vää oi­ree­ton en­nen töi­hin tai kou­luun pa­luu­ta. 
  • Jos ko­ti­tes­ti on ne­ga­tii­vi­nen ja oi­reet jat­ku­vat, ko­ti­tes­ti kan­nat­taa uu­sia 2-3 vrk vä­lein. Oi­rei­sil­le suo­si­tel­laan omaeh­tois­ta kon­tak­tien vält­tä­mis­tä 5 vrk ajan.

Jos asuu sai­ras­tu­neen kans­sa, tai on ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa sai­ras­tu­neen kans­sa, suo­si­tel­laan vält­tä­mään yli­mää­räi­siä kon­tak­te­ja kun­nes sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta on ku­lu­nut 5 vuo­ro­kaut­ta. Jos on täy­sin oi­ree­ton, voi men­nä töi­hin mas­kia käyt­täen. Etä­työ­tä suo­si­tel­laan, jos se on mah­dol­lis­ta. Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin.

Ko­ro­na­tes­taus jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa suun­na­taan so­te-hen­ki­lös­töl­le ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le (ml. ras­kaus) tai hen­ki­löil­le, joil­la sai­rau­den oi­reet ovat voi­mak­kai­ta tai pit­kit­ty­viä. Li­säk­si suo­si­tel­laan ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tiä, mi­kä­li hen­ki­lö tar­vit­see sai­rau­des­ta mer­kin­nän ko­ro­na­pas­siin tai tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan oi­keut­ta­van työs­tä pois­sao­lo­to­dis­tuk­sen.


Muistutamme myös mahdollisuudesta keskusteluun ja sielunhoitoon sekä yksityiseen ehtoollishetkeen.

vt.kirkkoherra Tatu Ryyti p. 0440 615 170, **@**
Seurakuntapastori Heli Riipinen p. 0440 615 211, **@**
Seurakuntapastori Mikko Riipinen p. 0440 615 210, **@**
Diakoni Tiina Laaksoviita p. 0440 615 213, **@**
Nuorisotyönohjaaja Veijo Lehto p. 0500 299 871, **@**
Varhaiskasvatuksenohjaaja Virve Heikkinen p. 0440 615 217, **@**

Vaikka väsymys tilanteen jatkumiseen painaa meitä kaikkia, pidetään huolta toinen toisistamme. Autetaan ja rohkaistaan. Jumala antakoon meille voimia tämän vaikean ajan läpikäymiseen. Hänen siunauksensa ja varjeluksensa on meidän turvamme.

 

Suomussalmen seurakunta seuraa koronatilanteen kehittymistä ja AVI:n linjauksia sekä tiedottaa mahdollisesti niihin liittyvistä toimenpiteistä.

 


 

KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna ma - to klo 9.00-14.00
suljettu perjantaisin

p.  08 617 2321 tai 0440 615 200

Taloushallinnosta vastaa
talouspäällikkö Tiina Koskela p. 050 349 6761


DIAKONIA - päivystys

Tiistaina klo 9.00-11.00

 


 

Seurakunnan toiminta Facebookissa, lisää täällä.

Ajankohtaista tietoa seurakunnan toiminnasta saa seurakunnan netti- ja facebook-sivuilta sekä Ylä-Kainuu-lehdestä.

Jumalanpalveluksia ja hartausohjelmia voi seurata Yle Radio 1:ssä, Yle Areenassa, www.virtuaalikirkko.fi:ssä, www.radiodei.fi:ssä sekä TV 7:ssä.

Seurakuntalaisten huoliin vastataan myös Kirkon Keskusteluavussa osoitteessa https://kirkonkeskusteluapua.fi/ sekä valtakunnallisessa numerossa 0400 22 11 80 joka päivä, iltaisin kello 18–24 (operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksen mukaisen hinnan).


LISÄTIETOA TILANTEESTA ANTAA
Kirkkoherranvirasto virka-aikana p. 08 617 2321
 


 


 

 

 


pdf liite

Ehtoollisen vietto