Hautaoikeuden haltijan nimeäminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen

 

Hautauksen jälkeen lähiomaisten on sovittava keskenään (vuoden kuluessa) kuka nimetään hautaoikeuden haltijaksi hautaan. Hautaoikeuden haltija toimii yhdyshenkilönä seurakuntaan päin ja edustaa vainajan oikeudenomistajia ja myös niitä, jotka voivat hautaan tulla haudatuiksi, sekä vastaa ja tekee päätökset haudan hoitoon ja muistomerkkiin liittyvistä asioista (Kirkkolaki 17 luku 3 §).

Olemassa olevalle haudalle on hautaoikeuden haltija nimettävä, jos hautaoikeuden haltijaa ei ole nimetty aikanaan ollenkaan, haltija on kuollut tai hautaoikeuden haltijaa ei ole nimetty nykyisin voimassa olevan lain mukaan kaikki asianosaisia kuulemalla.

Hautaoikeuden haltijaa nimettäessä on kuultava hautaoikeuden omaavia henkilöitä. Hautaoikeus hautaan määräytyy sukulaisuussuhteesta hautaan ensimmäiseksi haudattuun vainajaan hautaamisjärjestyksen mukaan (Kirkkolaki 17 luku 4 § Hautaamisjärjestys). Hautaoikeus on ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan suoraan etenevässä ja takenevassa polvessa olevilla henkilöillä ja heidän aviopuolisoilla. Hautaoikeuden omaavista esitetään tarvittaessa sukuselvitys ja allekirjoitukset erillisillä liitteillä, joissa on oltava hautapaikan tiedot.

Kuuleminen tarkoittaa käytännössä allekirjoituksen hankkimista seurakunnalta saatavaan hautaoikeuden haltija -lomakkeeseen kaikilta hautaoikeuden omaavilta (lukuun ottamatta puolisoita). Jokaisen sukuhaaran ensimmäinen elossa olevaa henkilö allekirjoittaa lomakkeen. Allekirjoituksella annetaan suostumus siihen, että yksi henkilö tekee hautaa koskevat päätökset. Hautaoikeuden haltijaksi nimettävää henkilöä laki ei rajaa, joten hänellä ei tarvitse olla hautaoikeutta hautaan.

Hautaoikeuden  haltija –lomakkeen allekirjoitus ei ole sitoumus siitä, että allekirjoittajat tullaan aikanaan hautaamaan kyseiseen hautaan. Allekirjoituksella annetaan yhdelle henkilölle valtuudet tehdä hautaa koskevat päätökset. Hautaoikeuden haltija –lomakkeeseen voi liittää esim. sähköpostilla tehtyjä suostumuksia, kun niistä käy ilmi ilmoittajana nimi ja mitä hautaa ilmoitus koskee. Mikäli hautaoikeudesta hautaan haluaa luopua kokonaan, niin siitäkin tarvitaan kirjallinen ilmoitus. Luopumisen voi merkitä hautaoikeuden haltija -lomakkeeseen. Hautaoikeudesta luopuminen tarkoittaa sitä, että luopuja tai hänen jälkeläiset eivät voi aikanaan tulla haudatuksi kyseiseen hautaan. Myös luopumisen voi ilmoittaa sähköpostina, kun siitä käy ilmi hauta mistä luopuu ja kuka hautaoikeudestaan luopuu. Suositeltavaa on, että yksi henkilö kokoaa kaikki tarvittavat tiedot liitteineen ja toimittaa ne seurakunnalle yhdellä kertaa.

Lomake liitteenä tämän sivun alareunassa.

Hautaa koskevien päätösten tekeminen voi estyä tai viivästyä, jos allekirjoituksia ei saada kaikilta asianosaisilta ja hautaoikeuden haltija jää nimeämättä. Tämä vaikuttaa mm. hautamuistomerkin pystyttämistä koskevaan päätöksentekoon. Hautaoikeuden haltijan luvalla voidaan hautaan haudata myös henkilö, jolla ei ole lain mukaista hautaoikeutta, esim. avopuoliso. Avopuolison hautaaminen voi estyä, jos hautausjärjestelyiden yhteydessä ei ehditä saada lupaa hautaamiseen kaikilta hautaoikeuden omaavilta henkilöiltä.

Lisätietoja voi kysyä seurakunnan hautausasioiden toimistosta.


pdf liite

HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN NIMEÄMINEN - LOMAKE