Tietosuoja
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Suomussalmen seurakunta

Tietosuoja

TIETOSUOJA Suomussalmen seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Suomussalmen seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tälle sivulle on koottu tietoa Suomussalmen seurakunnan henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä.

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot.

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien, kerhojen ja leirien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.
Käytämme henkilötietoja Suomussalmen seurakunnan toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Lisäksi käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

Lisäksi on toimintoja (kerhot, leirit, retket, tapahtumat), jolloin keräämme tietoa allergioista sekä mahdollisista sairauksista ja lääkityksistä, lapsen kuljettamisesta sekä seikkailu- ja elämyskasvatustoimintaan osallistumisesta. Tiedot tarvitsemme asianosaisen henkilön turvallisuuden takaamiseksi.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, palvelussuhde, sopimus tai muu merkityksellinen asiakassuhde. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen ja kaikkien tietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja ja muita tietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot ja muut tiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä.

Säilytämme henkilötietoja ja muita tietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.
     

Tietopyyntö

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista henkilötiedoista asioimalla kirkkoherranvirastossa ja täyttämällä tietopyyntölomakkeen. Lomakkeen voi myös tulostaa. Lomake on liitteenä tämän sivun alareunassa. Täytetty lomake toimitetaan kirkkoherranvirastoon. Tietopyyntö tehdään aina kirjallisesti.
Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.
Toimitamme tiedot aina kirjallisesti.


Tietosuojaseloste Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä/Kirjuri (pdf)

Liitteessä tämän sivun alareunassa

 

Yhetystiedot


Suomussalmen seurakunnan tietosuojavastaava:
Maarit Seppänen, Kirkkokuja 1, 89600 Suomussalmi
**@**, p. 0440 615 222

Kansallinen valvontaviranomainen:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, **@**
www.tietosuoja.fi

 

 

 

 


pdf liite

TIETOPYYNTÖLOMAKE

pdf liite

TIETOSUOJASELOSTE KIRJURI